ระบบจัดการการขอใช้บริการรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์

วิธีที่ 1.) แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการของคณะเภสัชศาสตร์
   รูปแบบการใช้งาน: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >พิมพ์แบบฟอร์มออกกระดาษ > เขียนแบบฟอร์ม > ส่งหน่วยอาคาร
      คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสาร PDF
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีที่ 2.) แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการของคณะเภสัชศาสตร์
   รูปแบบการใช้งาน:   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >เปิดแฟ้ม PDF > ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF >
                                 พิมพ์แบบฟอร์มออกกระดาษ > ส่งหน่วยอาคาร
      คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสาร PDF   ( สามารถกรอกข้อมูลในแฟ้ม PDF )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีที่ 3.) แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการของคณะเภสัชศาสตร์
   รูปแบบการใช้งาน: คลิกลิงค์ข้างล่าง > ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ > กดปุ่มพิมพ์แบบฟอร์ม > ส่งหน่วยอาคาร
      กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์รูปแบบออนไลน์และสั่งพิมพ์ได้โดยตรง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------