ระบบจัดการการขอใช้บริการรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการรถยนต์

ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ทั้งไปและกลับ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีเป็นผู้อนุมัติการขอใช้รถยนต์ตามเกณฑ์การขออนุมัติ
การขอรถยนต์เพื่อไปราชการศึกษาดูงาน หรือไปทัศนศึกษาต้องมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว แนบมาดัวยทุกครั้ง (สำเนา) ควรส่งบันทึก การขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
การขอใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการควรส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
การขออนุญาตใช้รถยนต์ภายในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาควรส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
การขออนุญาตใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการในแต่ละครั้งต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ต้องเป็นอาจารย์ บุคลากร ลูกจ้างประจำ หรือนักศึกษา คณะเภสัชศาตร์ ม.อ.
การขออนุญาตใช้รถยนต์ถ้ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางต้องแจ้งให้งานยานพาหนะทราบ ทันทีหลังจากมีเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่งานยานพาหนะจะได้จัดรถยนต์บริการให้หน่วยงานอื่นต่อไป
การขออนุญาตโดยสารรถยนต์ของบุคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อในคำสั่งไปราชการและประสงค์ที่จะขอโดยสาร ไปกับรถยนต์ของคณะเภสัชศาสตร์ ต้องบันทึกแบบฟอร์มเสนอขออนุญาตจากคณะเภสัชศาสตร์ ก่อนหากได้รับการ อนุญาตแล้วให้นำมามอบให้กับพนักงานขับรถยนต์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ห้ามนำสัตว์เลี้ยง และสิ่งของที่มีกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่นๆขึ้นรถยนต์ของคณะเภสัชศาสตร์
vการไปราชการต่างจังหวัดห้ามนำรถยนต์ของคณะเภสัชศาสตร์ ออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาด หากเกิดอุบัติเหตุผู้ควบคุมรถยนต์ต้องรับผิดชอบทันที
การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการในเขตจังหวัด หรือต่างจังหวัด รถยนต์ของ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะได้เติมน้ำมันไว้เต็มถังแล้วก่อนออกจากคณะเภสัชศาสตร์ และผู้ขอใช้รถยนต์จะต้องรับผิดชอบในการเติมน้ำมันคืนให้เต็มถังก่อนกลับคณะเภสัชศาสตร์ ทุกครั้ง
การบริการนักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ผู้ควบคุมทำบันทึกการขอใช้รถยนต์ในแต่ละครั้ง และอาจารย์ผู้ควบคุมจะต้องไปกับรถยนต์ด้วยทุกครั้ง