ระบบจัดการการขอใช้บริการรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วยงาน หน่วยอาคารสถานที่ฯ ประกอบด้วย หมวดงานต่างๆ ดังนี้
1. หมวดยานพาหนะ
2. หมวดอาคารสถานที่และสนามบริเวณทั่วไป
3. หมวดบำรุงรักษาและซ่อมแซม
4. หมวดรักษาความปลอดภัย
5. หมวดประสานงานก่อสร้าง
หมวดยานพาหนะ: ให้บริการยานพาหนะแก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

plan-car