shadow_left
Logo
Shadow_R
   
การขอตำแหน่งทางวิชาการ Print E-mail
Written by นุสรา สุวรรณมณี   
Tuesday, 12 April 2016

1.คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ : http://arac.psu.ac.th/committee.htm

2.ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : http://arac.psu.ac.th/news5.htm

3.ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย : http://arac.psu.ac.th/kton.pdf 

4.ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ :  

 4.1 ผู้ประสงค์ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นประเมินการสอนให้เสร็จสิ้นก่อน ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอประเมินการสอน

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กรอบเวลา

หมายเหตุ

วิธีการ

ระยะเวลา

ผู้ประสงค์ขอยื่นประเมินการสอน

 

ยื่น เอกสารประกอบการสอน (กรณีของผศ.)/เอกสารคำสอน(กรณีขอ รศ.และศ.) จำนวน 4 ชุด

- กจ. ลงวันที่รับเรื่อง

 

1 วัน

ยื่นเอกสารล่วงหน้า 1 เดือนก่อนมีการสอนคาบแรก พร้อมภาควิชาจัดทำบันทึกนำเสนอรายชื่อกก.ประเมิน(เพื่อนร่วมงาน)มายัง กจ.คณะฯ

กจ.

ตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน/นำเสนอคณบดีพิจารณา กก.ประเมินการสอน

- ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง

- นำเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (คณบดีระบุรายชื่อให้กจ.ดำเนินการแต่งตั้ง กก.)

3 วัน

-แนบแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน/คำสอน

-ตรวจสอบวันเริ่มสอน/จำนวนชม.อย่างน้อย 15 ชม/แผนการสอน/สิ้นสุดการสอน

-คณบดีหรือรองฯที่ได้รับมอบหมายเป็น(ปธ.)

-กก. 2-3 (ภาควิชาเสนอ/คณบดีระบุ)

-หนภ.(เลขาฯ)

(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ)

กจ.

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้คณบดีลงนาม

2 วัน

กรณีคณบดีไม่อยู่หรืออยู่แต่ปฏิบัติงานไม่ได้ให้รักษาการ/ปฏิบัติการแทนลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

กจ.

-จัดทำหนังสือนำส่งให้ประธานลงนาม

-นำส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมการฯ

 

-จัดทำหนังสือนำส่งพร้อมแนบเอกสาร ให้ประธานอนุกรรมการลงนาม

-นำส่งหนังสือพร้อมแนบเอกสารให้คณะอนุกรรมการประเมินการสอนฯแบ่งเป็น

1.คณะอนุกรรมการฯ

2.คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน

3 วัน

-รองฯลงนามในหนังสือนำส่ง

 (ปธ.โดยตำแหน่ง)

-คณะอนุกรรมการฯ แนบคำสั่งแต่งตั้ง/แบบประเมินการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หลักเกณฑ์พร้อมเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนให้คณะอนุกรรมการ/ตัวอย่างขอรับรองเอกสารประกอบการสอนสำหรับหัวหน้าภาควิชา

-คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน แนบคำสั่ง/แบบฟอร์มประเมินสำหรับเพื่อนร่วมงาน/หลักเกณฑ์พร้อมเอกสารประกอบการสอน(ตารางการสอน)

กจ.

ประสานงานกับคณะอนุกรรมการ/คณาจารย์/อาจารย์ผู้ยื่นขอประเมิน

เพื่อติดตามผลคะแนน เพื่อนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยจากอนุกรรมการ /คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน/นักศึกษา

ตามจริง

สิ้นสุดการสอน (ปลายเทอม)

-ผลคะแนนจากกรรมการติดตามสอบถามโดยตรงหลังสิ้นสุดการสอน

-ผลคะแนนจากนักศึกษาขึ้นอยู่กับระบบทะเบียนฯ รอปิดระบบประเมินฯจากนักศึกษา (ขอผลจากคุณจิฬานุชฯ งานบริการการศึกษา)

กจ.

-สรุปคะแนนเฉลี่ย

-นัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคะแนน

รับคะแนนประเมินจากอนุกรรมการ /คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน/ นักศึกษา

นำมาคำนวณเฉลี่ย

ตามจริง

-สำรวจวัน เวลาว่าง ขอใช้ห้อง/อาหารว่าง

 

กจ.

คณะอนุกรรมการลงนาม

เอกสารประกอบ การสอน/คำสอน/ส่วนที่ 3 ผลประเมินเพื่อประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3 วัน

แจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ ลงนาม (กรณีกก.อยู่หรือไม่อยู่ อาจใช้เวลามากกว่า 3 วัน)

กจ.

นำเสนอคณบดี

-จัดทำหนังสือให้ประธานฯลงนามเพื่อนำเสนอผลประเมินการสอนให้คณบดีลงนาม

2 วัน

กรณีอยู่หรือไม่อยู่ให้รอ

กจ.

-นำเสนอประธานฯ

-นำส่งผลประเมินฯ ให้ผู้ยื่นขอ

จัดทำหนังสือนำส่งผลประเมินให้ผู้ยื่นขอฯ รับทราบ ประธานฯ ลงนามพร้อมหนังสือนำส่งผลประเมินการสอน

3  วัน

ให้ผู้ยื่นฯ เฉพาะส่วนที่ 3

กจ.

เก็บเอกสาร

เก็บเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีอายุการใช้งานได้เพียง 2 ปี

 

เอกสารพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

-ผลประเมินการสอน

-ผลประเมินเอกสารประกอบการสอน/คำสอน

-ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา

4.2 ขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. ดังนี้

 

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กรอบเวลา

หมายเหตุ

วิธีการ

ระยะเวลา

กจ.

ให้คำปรึกษา/ตรวจทาน ก.พ.อ.03 เบื้องต้น

-รับและตรวจทาน ก.พ.อ.03 

-ให้คำปรึกษาทางโทร./คุยตัวต่อตัว

ตามจริง

 

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 

ยื่นเอกสาร ดังนี้

1.     ก.พ.อ.03 ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 7 ชุด ส่ง file word :

2.    

3.    เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 4 ชุด (ผ่านการประเมินแล้ว/บางรายอยู่ที่ กจ.)

4.    ผลประเมินการสอนส่วนที่ 3 จำนวน 8 ชุด (แนบไว้ใน ก.พ.อ.03 ต้นฉบับ 1 สำเนา 7 พร้อมรับรองถูกต้อง)

5.    ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/หลักฐานการมีส่วนร่วมระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ จำนวน 8 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

6.    สำเนาชื่อเรื่องผลงานวิจัย/หลักฐานการมีส่วนร่วมระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ จำนวน 8 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

7.    หนังสือชี้แจงผลงานทางวิชาการที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 (กรณีผลงานมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50) จำนวน 1 ฉบับ

กจ. ลงวันที่รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสาร (ผู้ยื่นขอฯ รับรองสำเนาถูกต้อง)

2 สัปดาห์

ยื่นล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนประชุมกรรมการประจำคณะ

-กจ. ลงวันที่รับเรื่อง

-ตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์ม* ในกรณีตรวจสอบพบความผิดพลาด แจ้งเจ้าตัวทราบด่วน เพื่อจัดทำ/แก้ไข (ประสานงานทางโทร./email)

 

1 สัปดาห์

*แบบฟอร์ม

ผลงานทางวิชาการประเภท วิจัย/หนังสือ ตำรา จำนวน 8 ชุด มอบให้

1. คณบดี

2. รองฯวิจัยฯ

3. รองฯ แผนฯ

4. รองฯวิชาการ

5. รองฯบริหารฯ

6. หนภ. แบ่งสังกัดผู้ขอ

7. กรรมการคณะฯ แบ่งเป็น

-Pharm.S  (เคมี / เวทฯ /เทคโนฯ)

-Pharm.C (คลินิก /บริหารฯ/กก.คณะฯอยู่ในภาควิชาฯ 2 ภาคฯ นี้)

หมายเหตุ *ระบุชื่อหน้าซองเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

กจ.

นำเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบเข้าที่ประชุมกรรมการคณะฯ

เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา/ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

3-4 วัน

กรณีคณบดีไปปฏิบัติงาน ให้รอ

กจ.

เสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะเพี่อพิจารณา

จัดทำสรุปวาระการพิจารณาเข้าที่ประชุม/ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

3 วัน

ใช้เวลา 3 วัน/คน

กก.คณะ

กลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากเอกสารประกอบการประชุม

1 สัปดาห์

ก.พ.อ. 03 (ต้นฉบับ  1 สำเนา 7 ชุด)  และเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการประเภท วิจัย/หนังสือ ตำรา จำนวน 8 ชุด มอบให้

1. คณบดี

2. รองฯวิจัยฯ

3. รองฯ แผนฯ

4. รองฯวิชาการ

5. รองฯบริหารฯ

6. หนภ. แบ่งสังกัดผู้ขอ

7. กรรมการคณะฯ แบ่งเป็น

-Pharm.S  (เคมี / เวทฯ /เทคโนฯ)

-Pharm.C (คลินิก /บริหารฯ/กก.คณะฯอยู่ในภาควิชาฯ 2 ภาคฯ นี้)

หมายเหตุ *ระบุชื่อหน้าซองเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**ส่งกก.ให้ระบุชื่อหน้าซอง/งานให้ชัดเจน

**นำส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อแขวนไว้ในระบบ e-meeting

กก.คณะฯ

อนุมัติและเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

1 วัน

เสนอที่ประชุม กก.คณะฯ

เลขานุการ กก.คณะ

สรุปมติที่ประชุมและส่งให้ผู้ขอทราบ

แจ้งมติเพื่อดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม

1 สัปดาห์

แจ้งมติผู้ขอ (ติดตามการปรับปรุง/แก้ไข ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย)

ผู้ขอฯ

 

แก้ไขผลงานตามมติกรรมการคณะ

ดำเนินการแก้ไขตามมติและ/หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้อง

30 วัน

ตามมติกก.คณะฯ

กก.พิจารณารายชื่อผู้ทรงฯ

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 

-กจ.เตรียมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/กก.พิจารณาเสนอชื่อจากเอกสารตามสาขา/ผลงานวิจัย (พิจารณาให้ตรงสาขาและผลงานที่ขอ)

1 วัน

ฐานข้อมูล สกอ. จากมหาวิทยาลัย

โดยเสนอชื่อ

1.ตำแหน่ง ผศ. รศ.  และ ศ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวจริง 6 ท่าน สำรอง 2 ท่าน

2.กรณีขอกำหนดตำแหน่งระดับ ศ. และเสนอผลงานทางวิชาการไม่ครบ (ไม่มีหนังสือ/ตำรา) ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวจริง 10 ท่าน สำรอง 2 ท่าน

ผู้ขอตำแหน่ง

ส่งเอกสาร/ผลงทางทางวิชาการ

จัดส่งเอกสารผลงทางวิชาการที่ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงแล้ว

ตามจริง

ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 7 ชุด

กจ.

จัดทำเอกสารรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม

จัดทำหนังสือนำส่งรายชื่อผู้ทรง คุณวุฒิ พร้อมประวัติประกอบ(ฐานข้อมูล สกอ.)

3 วัน

ส่งเอกสารรายชื่อ จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารประกอบการขอฯ 6 ชุด ไปยังมหาวิทยาลัย

กจ.

รับเรื่องจากคณบดี ดำเนินการเรื่องค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ขออนุมัติใช้เงินเป็นค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

-กรณีบางรายไม่ผ่าน กจ.มอ.จะเป็นผู้ดำเนินการนัดกก.ประชุม กจ.คณะฯต้องยืมเงินจ่ายให้กับมอ.

-กรณีไม่มีปัญหายืมเงินซื้อเช็คของขวัญพร้อมแนบหนังสือตอบขอบคุณจัดส่งให้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ส่งรายการเบิกจ่ายให้หน่วยคลัง

กจ.

รับคำสั่งแต่งตั้งผศ./รศ./ศ.

บันทึกข้อมูล สกอ.

1 สัปดาห์

ส่ง mail ไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลอาจารย์/ส่งปชส.คณะ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง (**คณบดีได้ปชส.ล่วงหน้าทุกครั้ง**)

 5.การประเมินค่างาน/การขอกำหนตดำแหน่งสูงขึ้น ชน.พิเศษ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กรอบเวลา

หมายเหตุ

ขั้นต้น

ระยะเวลา

ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง

ยื่นประเมินค่างานการขอตำแหน่ง 4 ชุด

กจ.รับเรื่อง

1 สัปดาห์

 

การเจ้าหน้าที่

นัดกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

ไม่กำหนด

3-4 สัปดาห์

กก.ว่าง/ไม่ว่าง

กรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ

พิจารณาประเมินค่างาน

1 วัน

1-3 สัปดาห์

แก้ไขเพิ่มเติม

กรรมการคณะฯ

อนุมัติการประเมินค่างานของตำแหน่ง

-

มติกรรมการคณะฯ

 

ผู้ขอยื่นกำหนดตำแหน่ง

ยื่นขอกำหนดตำแหน่งตามแบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งพร้อมผลงานเมื่อคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานอนุมัติการประเมินค่างานของตำแหน่งแล้ว

กจ.รับเรื่อง

1 สัปดาห์

 

หน่วยการเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงาน

1-3 วัน

1 สัปดาห์

 

คณะกรรมการพิจารณาฯ

กลั่นกรองผลงาน คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน

ไม่กำหนด

3-4 สัปดาห์

กก.ว่าง/ไม่ว่าง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่/ส่งผลงาน ประมวลสรุปผลและรายงานผลการประเมินค่างานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

45 วัน -

1 - 2 เดือน

 

คณะกรรมการพิจารณาฯ

กลั่นกรองการกำหนดระดับตำแหน่ง

ประชุม/วาระเวียน 1-2 สัปดาห์

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

อนุมัติ/ไม่อนุมัติการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้ง

-

2-3 เดือน (ประชุม ค.บ.ม.)

มหาวิทยาลัย

แจ้งผลการพิจารณา

 

15 วัน - 1 เดือน

 

6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : เลื่อนระดับ/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ/พนักงานเงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ

กรอบเวลา

หมายเหตุ

วิธีการ

ระยะเวลา

กจ.

ให้คำปรึกษา/ตรวจทาน

-ให้คำปรึกษา(คุยตัวต่อตัว)

ตามจริง

 

ลจ.ประจำ

ยื่นเอกสารการขอปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่ง

-รับและตรวจทานแบบปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่ง

 

ตามจริง

แบ่งเป็น

1.กรณีปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาฯ ให้ยื่นเอกสารผ่านทางภาควิชา

2.กจ.ดำเนินการจัดทำแบบชี้แจงสำหรับขอปรับระดับชั้นงาน/เปลี่ยนชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เฉพาะราย) ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการ คณะฯ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)

กจ.

ตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตามเกณฑ์ที่กำหนด

-ตรวจ/แก้ไขเอกสาร

2-3 วัน

กรณีผิดพลาดส่งคืนเจ้าของเรื่อง

กจ.

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำ

-จัดทำคำสั่ง

-เชิญประชุม

ตามจริง

 

กก.ประเมิน

-กำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

-ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และหน้าที่

-ตรวจสอบคุณสมบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามที่ มอ.กำหนด

1 วัน

ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการปรับระดับชั้นงาน/เปลี่ยนชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ

กจ.

-นัดประชุมคณะกรรมการฯ

-ประเมินการปรับระดับชั้นงาน/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

1 วัน

กรณีมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ

กจ.

-สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ

-เสนอเป็นวาระเวียน

-คณะกรรมการลงนามรับรองผลการประเมินฯ

ตามจริง

 

กจ.

-จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยน/เลื่อนตำแหน่งฯ

รวบรวมเอกสารส่งมหาวิทยาลัยฯ

1 วัน

1.เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่ง

-แนบเอกสารการขอเปลี่ยนตำแหน่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย

1.แบบ ลปจ.1(ใหม่) ผู้ขอเปลี่ยน จำนวน 15 ชุด เฉพาะข้อ 1.4

2.แบบประเมิน TOR 2 รอบ (ครั้งที่ 1/2) จำนวน 15 ชุด

2.เอกสารประกอบการขอเลื่อนตำแหน่ง

-แบบ ลปจ.1เก่าและใหม่อย่างละ 1 ชุด

2.แบบประเมิน TOR 2 รอบ (ครั้งที่ 1/2) อย่างละ 1 ชุด

กจ.

-รับคำสั่งปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่ง

บันทึกข้อมูลการปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ

1 สัปดาห์

-แจ้งเจ้าตัวทราบ

 


 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 11 October 2017 )
   
   
Powered by: Infomation Technology and Learning Unit , Pharmacy @ psu