shadow_left
Logo
Shadow_R
   
หน้าที่และความรับผิดชอบงานสารบรรณ Print E-mail
Contributed by เลขา แก้วสด   
Tuesday, 31 March 2009
หน่วยสารบรรณ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

1. งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทำลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย
2. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะและประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานเลขานุการผู้บริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. รับ-ส่งเอกสาร
    - ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบ web saraban
    - จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกคณะ
    - ออกเลขทะเบียนคำสั่ง, ประกาศ, มอ 550, ศธ  0521.1.07, ศธ 0521.1.0701
2. เสนอหนังสือ
    - เสนอหนังสือผู้บริหาร
    - จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ
    - ควบคุมดูแล ตลาดนัดหนังสือภายในคณะ
3. การจัดเก็บเอกสารและการทำลายที่หมดอายุการใช้งาน
4. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก
5. จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ
6. รับ-ส่ง E-mail ของคณะ นำข้อมูลลง webbord พร้อมส่งต่อให้บุคลากรทราบ
7. รับ-ส่ง E-document มหาวิทยาลัย ส่งต่อให้หน่วยงาน        
8.  ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา
9.  ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
10. ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจของบุคลากรภายในคณะฯ
13. ให้บริการเกี่ยวกับการทำบุญ บริจาค การกุศลจากหน่วยงานภายนอก

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะและประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     - ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแฟ้มระเบียบวาระการประชุม
     - ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยใน การประชุม เตรียมสถานที่ อาหารว่าง
     - ดำเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง  จัดทำรายงานการประชุม

 
งานเลขานุการผู้บริหารมีดังนี้
1. การเตรียมการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
     - จัดทำหนังสือขออนุมัติ
     - คำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อยืมเงินทดรองจ่าย
     - จัดทำหนังสือรักษาราชการแทน
     - จัดเตรียมพาหนะรับ -
ส่ง การจองตั๋ว และซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ การจองที่พัก การเตรียมเอกสารประชุมและเขียนรายงานการเดินทางพร้อมส่งเอกสารใบเสร็จเพื่อเบิกจ่าย

2.งานประสานงาน
     งานประสานงานมีความสำคัญในการปฏิบัติงานเลขานุการ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากเลขานุการเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณบดีและคนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ช่วยให้งานของคณบดีดำเนินไปโดยรวดเร็ว และประสบผลดี อีกทั้งเป็นผู้สร้างสัมพันธภาพอันดีในสำนักงาน เป็นสื่อกลางระหว่างคณบดี และผู้มาติดต่อ

3. ให้บริการต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร
     โดยมีการกลั่นกรองแขกที่เข้าพบผู้บริหาร เลขานุการมีหน้าที่ต้อนรับแขก จึงต้องทำความรู้จักดูความสำคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณบดีให้ดี ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นรับแขกไม่เหมาะสม

4.การเสนอแฟ้ม / หนังสือ
     - การกลั่นกรองหนังสือราชการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2555

Last Updated ( Monday, 19 March 2012 )
   
   
Powered by: Infomation Technology and Learning Unit , Pharmacy @ psu