shadow_left
Logo
Shadow_R
   
บุคลากรงานบริหารและธุรการ Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 31 March 2009

งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์

 ชื่อ/ตำแหน่ง 

 โทร.ภายใน

 โทร.ภายนอก 

 E-mail 

นายอำนวย ทองน้อย

8803

 0 7428 88053

 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

 

 หน่วยสารบรรณ

 ชื่อ/ตำแหน่ง 

 โทร.ภายใน

 โทร.ภายนอก 

 E-mail 

 นางภาวิตา กุลสิรวิชย์

 8801

 074-288801

 

 หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

 นางเลขา แก้วสด

 8801

 074-288801

 

 นางวัชรี ฆังคะจิตร

 8807

 074-288807

 

 นางสาวโสภา ช่วยแท่น

 8807

 074-288807

 

 นายประสิทธิ์ ราญฎร

 8807

 074-288807

 

 นายอำพล บุญชำ

 8807

 074-288807

 

 

 

 

 

 หน่วยการเจ้าหน้าที่

  ชื่อ/ตำแหน่ง 

โทร.ภายใน

 โทร.ภายนอก 

  E-mail 

นางสาวนุสรา สุวรรณมณี 

 8802

 074-288802

 

 หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

 

 

 

นางลินดา เคารพาพงศ์

 8960

 074-288960

 

 

 

 

 

 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 ชื่อ/ตำแหน่ง 

 โทร.ภายใน

 โทร.ภายนอก

  E-mail 


นางพรทิพย์ บัวเทพ

หัวหน้าหน่วยอาคารฯ 

8824

074-288824

นายอมร ยุทธวงศ์

8809

 074-288809

 

นางจิรวรรณ พรหมสกุล

8808

 074-288808

 

นายสมปอง นำมะม่วง 

8808

 074-288808

 

นายสุนทร ทองเพชรคง 

8922 

 074-288922

 

นายวิศิษฐ์ ทองชูช่วย

8922

 074-288922

 

นายพนม นิลโกสีย์ 

8922 

 074-288922

 

นายสุทธิชัย ทิพย์ศรีนิมิต 

8922  

 074-288922

 

นายวัชรี สุขวิไล 

8922 

 074-288922

 

นายอุฑวรรต แก้วชะวงศ์ 

8922

 074-288922

 


Last Updated ( Wednesday, 01 June 2016 )
   
   
Powered by: Infomation Technology and Learning Unit , Pharmacy @ psu