หน้าแรก       |
บุคลากรออกเลข      |
ผู้ควบคุมเลข      |
ผู้ดูแลระบบ      |
E-Office   
ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์

ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์พัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรของคณะฯ สามารถออกเลขทะเบียนหนังสือได้โดยอัตโนมัติ เอื้อต่อการจัดการด้านเอกสาร ส่งผลให้การออกเลขทะเบียนหนังสือสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 

โดยเริ่มต้นการใช้งานภายในระบบสำหรับออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง
มีหมวดหมู่เลขที่หนังสือดังนี้ โดยระบบจะเริ่มต้นใช้งานในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป


ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้ปรับเปลี่ยนหมวดหมู่หนังสือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และหน่วยสารบรรณขอปรับระบบฯ โดยต้องแนบไฟล์ก่อนได้เลขที่หนังสือ
เลขทะเบียนหนังสือคณะฯ ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน เลขที่หนังสือภายนอก เลขที่หนังสือภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ อว 68108 มอ 108
สำนักงานบริหารคณะ อว 68108.1 มอ 108.1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม อว 68108.2 มอ 108.2
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก อว 68108.3 มอ 108.3
สาขาวิชาเภสัชเคมี อว 68108.4 มอ 108.4
สาขาวิชาเภสัชเวทฯ อว 68108.5 มอ 108.5
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมฯ อว 68108.6 มอ 108.6
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา อว 68108.7 มอ 108.7
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรฯ อว 68108.8 มอ 108.8
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ อว 68108.9 มอ 108.9
ศูนย์สมุนไพรทักษิณ อว 68108.10 มอ 108.10
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน อว 68108.11 มอ 108.11
สถานที่ผลิตสมุนไพรและเครื่องสำอาง อว 68108.12 มอ 108.12

 

*** ปัจจุบันหน่วยสารบรรณได้ขอเปลี่ยนแปลงระบบฯ อ้างถึงหนังสือ มอ 108/293
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ให้ระบบฯ ทำการออกเลขที่หนังสือก่อน
จากนั้นให้ทำการแนบไฟล์เข้าระบบฯ และทำสถิติรายงานการแนบและไม่แนบสำเนาเอกสาร


>>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระบบฯ และเลขทะเบียนหนังสือ

เวลาในการออกเลขที่หนังสือ ตั้งแต่เวลา 7.45 - 22.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

ขั้นตอนการออกเลขที่หนังสือจากระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์
1. บุคลากรคณะฯ สามารถออกเลขที่หนังสือได้ โดยเลือกเมนู
"บุคลากรออกเลข"
2. ป้อน Username(รหัสบุคลากร) และ Password(รหัสผ่าน) เหมือนกับระบบ DSS ของมหาวิทยาลัยฯ

>>> คู่มือการใช้ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์ ฉบับปรับปรุง 2563


 
ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์