|
     |
หน้าแรก    |
เข้าสู่ระบบ      |
E-Office   
ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบจัดเก็บเอกสาร พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อจัดเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ย้อนหลังก่อนปี พ.ศ. 2554 ให้อยู่ในรูปของเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ที่สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถนำมาใช้อ้างอิงทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว
3. ช่วยลดต้นทุนและพื้นที่การจัดทำตู้จัดเก็บเอกสาร

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสาร

1. บุคลากรคณะฯ สามารถเข้าใช้ในระบบได้ตามสิทธิ์ต่างๆ ที่ได้รับ โดยเลือกเมนู "เข้าระบบ"
2. ป้อน Username(รหัสบุคลากร) และ Password(รหัสผ่าน) เหมือนกับระบบ DSS ของมหาวิทยาลัยฯ>>>คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการระบบจัดเก็บเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการ

สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ระบบจัดเก็บเอกสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์