สรุปสถิติแจ้งซ่อมเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ข้อมูลรายเดือนใน 1 ปี / จำนวนครั้ง
การแจ้งซ่อม ดำเนินการเสร็จ งานค้างดำเนินการ
39
39
0
37
37
0
33
33
0
17
17
0
34
33
1
45
43
2
28
28
0
38
37
1
32
31
1
31
28
3
33
22
11
0
0
0
รวมยอด
367
348
19ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์