ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Service Pharmacy


ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบที่ใช้ในการบริการแจ้งซ่อมไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานที่ให้บริการโดยหน่วยอาคารและสถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

plan-bservice
ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์